Warunki i Postanowienia


Warunki i Postanowienia

Witamy na stronie Mytrip.com ("strona internetowa"). Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie pomocy klientom w zakresie zbierania informacji określających dostępność towarów i usług związanych z podróżami oraz dokonania rezerwacji i innych transakcji biznesowych z dostawcami tych towarów i usług. Terminy "my", "nas", "nasz" i "Mytrip.com" odnoszą się do Mytrip.com, greckiej korporacji i/lub jej filii. Terminy "Ty", "Twój", "Ciebie" odnoszą się do klienta odwiedzającego stronę internetową i/lub dokonującego rezerwacji za jej pośrednictwem lub naszych przedtawicieli z Działu Obsługi Klienta.

Niniejsza strona internetowa jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem pełnej akceptacji wszystkich zasad, warunków i uwag przedstawionych poniżej (zebranych w "Umowę"). Poprzez wejście lub korzystanie z tej witryny w jakikolwiek sposób, użytkownik zgadza się przestrzegać Umowy. Proszę dokładnie przeczytać Umowę. Jeśli nie akceptujsz wszystkich jej warunków, proszę nie korzystać z tej witryny. Pamiętaj, aby co jakiś czas powracać do tej strony i przeglądać zaktualizowane wersje Umowy. Zastrzegamy sobie prawo, w każdym czasie i wedle własnego uznania, do zmian lub innych modyfikacji Umowy bez uprzedniego powiadomienia. Stały dostęp lub korzystanie z tej witryny oznacza akceptację zaktualizowanej lub zmienionej Umowy.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Warunkiem korzystania z tej strony jest Twoje oświadczenie, że:

 • masz przynajmniej 18 lat lub więcej
 • jesteś uprawniony do zawarcia wiążącej umowy prawnej
 • będziesz korzystać z tej strony zgodnie z tą Umową
 • będziesz korzystać z tej strony wyłącznie w celu dokonania legalnych rezerwacji dla siebie lub w imieniu innych osób, przez które zostałeś do tego uprawniony
 • będziesz informować wyżej wspomniane inne osoby o wszystkich warunkach i postanowieniach dotyczących rezerwacji, których dokonałeś w ich imieniu
 • wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje na tej stronie są prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne
  Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy określonej osobie dostępu do tej strony i oferowanych przez nas usług, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, za naruszenie niniejszej Umowy.

   

  DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

  Treści i informacje zamieszczone na tej stronie (w tym, ale nie wyłącznie, cena i dostępność usług turystycznych) jak również infrastruktura wykorzystywana do oferowania takich treści i informacji, jest własnością naszą lub naszych dostawców i usługodawców. Możesz dokonać ograniczonej kopii planu podróży (i dokumentów z nim związanych) zarezerwowanej za pośrednictwem tej witryny. Zgadzasz się w żaden inny sposób nie modyfikować, nie kopiować, nie rozprowadzać, nie przekazywać, nie wyświetlać, nie reprodukować, nie publikować, nie udzielać licencji, nie tworzyć prac pochodnych, nie przenosić lub sprzedawać lub odsprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych od lub za pośrednictwem tej strony. Ponadto, zgadzasz się:

 • nie wykorzystywać tej strony internetowej lub jej treści do jakichkolwiek celów komercyjnych
 • nie dokonywać żadnych spekulacyjnych, fałszywych lub nielegalnych rezerwacji
 • nie wchodzić, monitorować lub kopiować zawartości lub informacji tej strony internetowej za pomocą robotów, pająków, scraperów ani innych automatycznych metod lub ręcznych procesów do jakichkolwiek celów bez naszej wyraźnej pisemnej zgody
 • nie korzystać w niedozwolony sposób z robotów katalogujących i indeksujących strony internetowe lub z innych środków mających na celu ograniczenie dostępu do tej strony internetowej.
 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nałożyć, w naszej ocenie nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie, na naszą infrastrukturę
 • nie tworzyć głębokich linków do żadnej z części tej strony internetowej (w tym, bez wyjątku, do ścieżki zakupu jakiejkolwiek usługi turystycznej) w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody

   

  ZASADY I RESTRYKCJE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW

  Dodatkowe warunki i postanowienia mają zastosowanie do wybranych przez Ciebie rezerwacji oraz zakupów towarów i usług związanych z turystyką. Proszę przeczytać je uważnie. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków zakupu nałożonych przez dostawców, z którymi podejmuje się transakcji, w tym, ale nie wyłącznie, do zapłaty wszelkich, należnych kwot, jeżeli są one zgodne z zasadami i restrykcjami dostawców dotyczącymi dostępności i korzystania z taryf, produktów lub usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre firmy, zanim pozwolą na skorzystanie ze swoich usług, mogą wymagać od niego podpisania dokumentu, w którym zgadza się na zrzeczenie się przez te firmy odpowiedzialności. Klient rozumie, że jakiekolwiek naruszenie warunków dostawcy może spowodować anulowanie jego rezerwacji, zablokowanie dostępu do usług i produktów turystycznych, utratę pieniędzy zapłaconych za rezerwację(e) i/lub obciążenie przez nas konta klienta za wszelkie poniesione przez nas koszty wynikłe z takiego naruszenia.

  Hotele : Regulamin dostawcy usług Hotelowych: Prosimy o uważne przeczytanie.

  ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi publikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy, w tym błędne ceny. Mytrip.com nie gwarantuje dokładności i zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie błędy lub inne nieścisłości odnoszące się do informacji o hotelach, liniach lotniczych, wypożyczalniach samochodowych i innych produktach turystycznych wyświetlanych na tej stronie (w tym, bez wyjątku, ceny, zdjęcia, listy wyposażenia hotelu, ogólne opisy produktów itd.). Wiele tych informacji jest dostarczonych przez poszczególnych dostawców. Dodatkowo, Αirtickets24.com zastrzega sobie prawo do korekty jakichkolwiek błędnych cen na naszej stronie internetowej i/lub na rezerwacjach będących w toku. W takim przypadku, jeśli będzie to możliwe, oferujemy kontynuowanie rezerwacji przy poprawnej cenie lub anulowanie jej bez ponoszenia żadnej kary pieniężnej.

  Oceny hoteli wyświetlane na tej stronie są wyłącznie ogólnymi wytycznym i Αirtickets24.com nie gwarantuje ich dokładności. Αirtickets24.com i jego dostawcy nie dają żadnej gwarancji co do dostępności konkretnych produktów i usług. Mytrip.com i jego dostawcy mogą wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany na tej stronie w każdej chwili.

  Mytrip.com jego dostawcy nie składają żadnych oświadczeń o przydatności, w jakimkolwiek celu, informacji oprogramowania, produktów i usług zawartych na tej stronie internetowej Zamieszczenie ofert jakichkolwiek produktów lub usług na tej stronie nie stanowi żadnego poparcia lub zalecenia takich produktów lub usług przez Mytrip.com. Wszytskie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi są dostarczane "tak jak są" bez jakiejkolwiek gwarancji. Mytrip.com i jego dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, że ta strona, jej serwery lub jakikolwiek e-mail wysłany z Mytrip.com i/lub jego dostawców, jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Mytrip.com i jego dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym wszystkich gwarancji wynikających z przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, i nie naruszenia praw.

  Przewoźnicy, hotele i inni dostawcy zapewniający podróże lub inne usługi na tej stronie są niezależnymi wykonawcami, a nie przedstawicielami lub pracownikami Mytrip.com. Mytrip.com nie jest odpowiedzialny za czyny, błędy, przeoczenia, oświadczenia, naruszenia lub zaniedbania takich dostawców lub za uszkodzenie ciała, śmierć, uszkodzenie mienia lub inne szkody lub koszty z nich wynikające. Αirtickets24.com nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci kosztów w przypadku opóźnienia, odwołania lotu, odmowy przyjęcia, strajku, siły wyższej lub z innych przyczyn pozostających poza jego bezpośrednią kontrolą. Nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, zaniedbania, opóźnienia, zmiany trasy lub działania jakiegokolwiek rządu lub jego organu.

  W żadnym wypadku Mytrip.com i/lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, nadzwyczajne szkody lub inne wynikające z użytkowania strony lub w jakikolwiek sposób związane z jej użytkowaniem, za szkody wynikające z dostępu do wyświetlania lub korzystania z tej strony lub związane z opóźnieniem lub brakiem dostępu do wyświetlania lub korzystania z tej stroniy (w tym, ale nie wyłącznie, poleganie na opiniach pojawiających się na tej stronie; jakiekolwiek wirusy komputerowe, informacje, oprogramowanie, powiązane witryny, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem tej strony lub w inny sposób wynikające z dostępu, wyświetlania lub korzystania z tej strony), czy wynikłe z zasady winy, umowy, deliktu, obiektywnej odpowiedzialności lub w inny sposób, nawet jeśli Mytrip.com i/lub jego dostawców powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód.

  Jeśli, pomimo powyższy ograniczeń, Mytrip.com lub jej dostawcy zostali obarczeni odpowiedzialnością za jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek wynikający z lub w jakikolwiek sposób związany z jakimkolwiek z powyżej opisanych zdarzeń, to odpowiedzialność Mytrip.com i/lub jej dostawców w żadnym wypadku nie może przekroczyć wysokości (a) opłaty za obsługę zapłaconej Mytrip.com w związku z taką transakcją na naszej stronie lub (b) sumy stu dolarów ($100.00) lub jej równoważności w walucie lokalnej.

  Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między stronami. Ograniczenia określone w niniejszym punkcie będą mieć zastosowanie nawet jeśli, któryś z warunków określony w tych zasadach zawiódł ze względu na swój podstawowy cel. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w tych warunkach są sporządzone na rzecz firmy Mytrip.com, jej fili i/lub jej odpowiednich dostawców.

  ZABEZPIECZENIE

  Zgadzasz się bronić i zabezpieczać Mytrip.com i/lub jej dostawców oraz ich kierowników, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed jakimikolwiek roszczeniami, celami działania, żądaniami, stratami, szkodami, grzywnymi, karami lub innymi kosztami i opłatami wszelkiego rodzaju lub charakteru w tym, ale nie wyłącznie, przed uzasadnionymi koszatmi prawnymi i księgowymi, wniesionymi przez strony trzecie w wyniku:

 • naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszej Umowy lub dokumentów, do których odwołuje się niniejsza Umowa
 • naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub przywilejów osób trzecich lub
 • Twojego użytkowania tej strony internetowej.

   

  DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

  Wszelkie oprogramowanie, które jest udostępniane do pobrania z tej strony internetowej ("Oprogramowanie") jest chronione prawem autorskim Mytrip.com i/lub jej dostawców. Korzystanie z takiego oprogramowania jest regulowane przez warunki umowy licencyjnej końcowego użytkownika, jeśli takowa ("Umowa Licencyjna") towarzyszy lub jest dołączona do oprogramowania. Nie wolno instalować ani używać oprogramowania, które zawiera Umowę Licencyjną bez wyrażenia zgody na warunki tej Umowy Licencyjnej. Wszelkie oprogramowanie udostępniane do pobrania na tej stronie, któremu nie towarzyszy Umowa Licencyjna, niniejszym przyznaje użytkownikowi ograniczoną, osobistą, niezbywalną licencję na użytkowanie Oprogramowania do przeglądania i korzystania z tej strony internetowej zgodnie z tymi zasadami i warunkami i do żadnych innych celów.

  Należy pamiętać, że całe oprogramowanie, w tym bez wyjątku, cały kod HTML i formanty ActiveX zawarte na tej stronie są własnością Mytrip.com i/lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja oprogramowania jest wyraźnie zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną. Osoby naruszające te prawa, będą ścigane w maksymalnym możliwym stopniu.

  Nie ograniczając powyższego, kopiowanie lub powielanie oprogramowania na inny serwer lub inne miejsce w celu dalszej reprodukcji lub rozpowszechniania jest zabronione. Oprogramowanie jest zabezpieczone, jeżeli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej.

  UWAGI NA TEMAT PRAW AUTORSKICH I ZNAKU HANDLOWEGO

  Cała zawartość tej strony jest: © 2009 Mytrip.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mytrip.com. nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach internetowych prowadzonych przez firmy inne niż Mytrip.com. Inne loga oraz nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

  OGÓLNE

  Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez grecką jednostkę i niniejsza Umowa jest regulowana przez prawo Greckie/UE. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Atenach, w Grecji, we wszystkich sporach wynikających z lub odnoszących się do korzystania z tej strony. Korzystanie z tej witryny nie ma uprawnień w żadnej innej jurysdykcji, która nie uznaje wszystkich tych warunków za prawomocne, włączając, bez wyjątku, niniejszy ustęp.


  Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona, czy też osłabiona.

  Niniejsza umowa (oraz wszelkie inne warunki podane w niniejszym dokumencie) stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Mytrip.com w odniesieniu do tej strony i jest ważniejsza niż wszystkie wcześniejsze lub równoległe komunikaty oraz wnioski w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, pomiędzy klientem a Mytrip.com w odniesieniu do tej strony. Wersja drukowana niniejszej Umowy oraz wszelkie zawiadomienia w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub postępowaniu administracyjnym na podstawie niniejszej Umowy lub innych dokumentów odnoszących się do niej, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i rejestry pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

  Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie określone, są zastrzeżone.

  SPRZEDAŻ PODRÓŻY

  Mytrip.com jest biurem podróży zarejestrowanym w Grecji/UE pod nazwą E-Travel SA i numerem: GNTO 0206? 61000177701 Mytrip.com jest biurem podróży akredytowanym przez IATA pod nazwą E-Travel SA i numerem: 2721308-2.