Üzletszabályzat


Üzletszabályzat

Üdvözöljük az Mytrip.com honlapján (a továbbiakban: Honlap). Ez a Honlap kizárólag azzal a céllal készült, hogy ügyfeleinek utazással, utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást nyújtson, illetve foglalások elkészítése és egyéb közvetítő szolgáltatások lebonyolítása céljából. A "mi" és "Mytrip.com" fogalmak a Görögországban székelő jogi személyre, az Mytrip.com alkalmazottaira és leányvállalataira utalnak. Az "Ön" és "Ügyfél" fogalmak a Honlap látogatóira, és az azon vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül foglalást létrehozó személyekre utalnak.

A Honlap látogatásával, illetve használatával elfogadja az alábbiakban leírt használati feltételeket, valamint minden más, további a honlapon feltételként meghatározott kereteket (a továbbiakban: Megállapodás). Kérem, olvassa el figyelmesen a Megállapodást. Amennyiben nem ért egyet az üzletszabályzat egyes rendelkezéseivel, kérem, ne használja ezt a Honlapot. Az Mytrip.com fenntartja a jogot arra, hogy a Megállapodást bármikor megváltoztassa vagy frissítse, ezért kérjük, hogy gyakran látogasson el erre az oldalra.

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A Honlap használatával Ön elismeri, hogy:

 • elmúlt 18 éves
 • rendelkezik a szükséges jogi felhatalmazással a kötelezettségvállalásra
 • a Megállapodás betartásával használja a Honlapot
 • a Honlapon szabályos úton hoz létre foglalásokat, csak olyan személyek részére, akik erre felhatalmazták, vagy akik nevében Ön jogosult eljárni
 • az érvényben lévő szabályokról értesít minden személyt, aki a foglalásban szerepel, és aki nevében Ön eljárt
 • a Honlapon az Ön által megadott adatok helyesek és megfelelnek a valóságnak.
  Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból kifolyólag, de legfőképp a Megállapodás betartásának hiányában, bármikor megtagadjuk a Honlap használatát, és a Honlap szolgáltatásainak hozzáférhetőségét.

   

  HASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

  A Honlapon található vagy itt közzétett valamennyi tartalom - beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a szövegeket, grafikákat, fotókat, illusztrációkat és szoftvert - az Mytrip.com és csoportjához tartozó vállalatok, tartalomszolgáltatók tulajdona. A jelen megállapodásban engedélyezett módokon (pl. az utazáshoz szükséges másolatok készítése) kívül a Honlap vagy a tartalom részei vagy elemei semmilyen formában sem másolhatók, terjeszthetők, publikálhatók, továbbíthatók vagy értékesíthetők. Ezen felül Ön elismeri a következő tevékenységek szabályellenességét:

 • a Honlap kereskedelmi célra való felhasználása
 • spekulatív célú vagy hamis foglalás készítése, illetve foglalás készítése csalás céljából
 • a Honlap megfigyelése vagy tartalom másolása robot, pók, automata keresőprogram (crawler) vagy egyéb automatikus eszköz használatával vagy egyéb manuális módon írásbeli engedély nélkül
 • a Honlap szabályainak, intézkedéseinek kikerülése, kijátszása illetve minden olyan tevékenység, amely a honlap rendeltetésszerű működését akadályozza
 • olyan cselekedet, ami Honlapunk infrastruktúrájára ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat
 • kifejezett írásbeli engedélyünk hiányában nem hozhat létre az oldalainkra mutató deep linket (azaz a honlapon kívül más oldalra mutató linket)

   

  HARMADIK FÉLLEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK

  A Honlap termékeinek, szolgáltatásainak megvásárlása esetén az üzletszabályzat újabb pontjai lépnek érvénybe. Kérjük, ezeket is olvassa el figyelmesen. Ezen felül a Honlap ügyfelei elfogadják a szolgáltató cég üzletszabályzatát is, beleértve (de nem kizárólag ezekre korlátozva) a függőben lévő pénzügyi tételek rendezését, minden a szolgáltatásra és viteldíjakra vonatkozó szabályt és megkötést. Egyes esetekben a harmadik fél szolgáltatásait csak az elállási jog fenntartása mellett kínálja fel. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltató üzletszabályzatának megsértése a foglalás törlését és a teljesítésétől való elállást vonhatja maga után, mely esetben az anyagi felelősség teljes mértékben az Ügyfelet terheli. Ezúton felhatalmaz minket arra, hogy ha nem jelenik meg járatánál, töröljük Ön helyett a nem igénybe vett járatot. Felhatalmaz minket továbbá arra is, hogy ha lehetséges, visszatérítést igényeljünk Önnek a légitársaságtól. Ez felhatalmaz, de nem kötelez minket ennek végrehajtására, és Önnek továbbra is megmarad a joga arra, hogy közvetlenül kezdeményezze a visszatérítést a légitársaságnál.

  Hotelek: Szálláshely-szolgáltató Használati feltételek. Kérjük, olvassa el figyelmesen.

  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  Az Mytrip.com nem szavatolja, hogy a Honlapon szereplő információk (beleértve az árakat, fényképeket és leírásokat) és/vagy szolgáltatások pontosak, teljesek vagy naprakészek, mivel azok nagy része harmadik fél által szolgáltatott adat. Az Mytrip.com elutasítja, hogy jótálljon a honlapon szereplő anyagok helytállóságáért, pontosságáért, hitelességéért és az ezekből eredő közvetlen és közvetett károkért. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Amennyiben a függőben lévő foglalásról kiderül, hogy a feltüntetett ár nem helyes, és Ön a továbbiakban nem tart igényt a szolgáltatásra, a foglalást díjmentesen töröljük.


  A Honlapon szereplő szálloda értékelések csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és az Mytrip.com nem garantálja az értékelések hitelességét. A Honlapon szereplő termékek és szolgáltatások elérhetőségét sem mi, sem a szolgáltató nem tudja garantálni. Az Mytrip.com fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát.

  Az Mytrip.com nem garantálja a honlapon bemutatott anyagok, szoftverek vagy szolgáltatások pontosságát és teljességét; valamint a Honlapot működtető kiszolgáló, és cégünk vagy a szolgáltató által küldött e-mail üzenetek vírusoktól vagy egyéb olyan elemektől való mentességét, amelyek a Honlap megnyitása, böngészése vagy egyéb módon való használata következtében károsíthatják a felhasználó számítógépét. A honlapon található funkciók, a honlap működése és a honlapon található valamennyi tartalom adott állapotban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, azzal kapcsolatban semmilyen kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, ideértve de nem kizárólagosan az eladhatósággal kapcsolatos, meghatározott célra való alkalmasságra, pontosságra vagy jogszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot nem vállalunk.

  A Honlapon szolgáltatásokat kínáló légitársaságok, szállodák független szerződő felek, nem az Mytrip.com ügynökei vagy alkalmazottai. Ebből kifolyólag az Mytrip.com-ot nem terheli felelősség semmiféle személyes kárért, betegségért, anyagi veszteségért, egyéb veszteségért vagy bármilyen jellegű kiadásért, amely közvetve vagy közvetlenül az Mytrip.com-on keresztül lefoglalt bármilyen szolgáltatást végrehajtó vagy biztosító személy eljárása miatt keletkezett. Az Mytrip.com nem vállal anyagi felelősséget késés, törlés, túlfoglalás, útvonal módosítás sztrájk, rendkívüli körülmények vagy bármilyen hatáskörén kívül eső esemény által keletkezett kárért.

  Sem az Mytrip.com, sem a szolgáltató fél nem tehető felelőssé semmiféle, a jelen Honlap használatából (vagy annak nem használhatóságából) származó közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményi kárért, beleértve a számítógépes vírusok által, az információk nem megfelelősége vagy hiányossága miatt okozott károkat is. Továbbá cégünk nem tehető felelőssé semmiféle, az elektronikus kommunikációs eszközök használatából eredő károkért sem, beleértve (de nem csak ezekre korlátozva) az elektronikus kommunikációban fellépő hibák vagy késedelmek, az elektronikus kommunikáció harmadik fél ill. az elektronikus kommunikációra valamint a vírusok továbbítására használt számítógépes programok általi elfogása vagy manipulálása okozta károkat is. E felelősség kizárása független attól, hogy az adott kár szerződésen, kárfelelősségen vagy más felelősségi elméleten alapul, és szintén független attól, hogy az Mytrip.com szerezhetett-e tudomást arról, hogy kár következhet be.

  Amennyiben a fenti korlátozások ellenére az Mytrip.com vagy a szolgáltató fél felelősségre vonhatónak bizonyul a fentebb leírtakkal kapcsolatos, vagy attól független károk esetében cégünk és/vagy a szolgáltató fél felelőssége nem haladhatja meg (a) az Mytrip.com részére fizetett szolgáltatási díj összegét, vagy (b) száz euró (100 €), illetve annak megfelelő forint összeget.

  Jelen Megállapodás rendelkezései megosztják a kockázatokat a felek között. A fejezetben leírt felelősségi korlátozások abban az esetben is érvényesek, ha fennáll a korlátozott jogorvoslat lehetősége. A felelősség korlátozása az Mytrip.com cégcsoportra, az Mytrip.com partnerekre és az illetékes szolgáltató cégekre is vonatkozik.

  KÁRTÉRÍTÉS

  Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti az Mytrip.com-ot, alkalmazottait és szolgáltatóit az összes követeléstől, igényléstől, bírósági eljárástól, pertől és keresettől, beleértve az idekapcsolódó tartozásokat, kötelezettségeket, veszteségeket, károkat, hiányokat, büntetéseket, illetékeket, adókivetéseket, pénzbírságokat, elszámolásokat, költségeket (ideértve a jogi és könyvelői díjakat és készkiadásokat is), valamint kiadásokat, melyek:

 • a jelen Megállapodás megszegéséből
 • törvénybe ütköző cselekedetből, harmadik féllel szembeni kötelezettség megszegéséből vagy
 • a Honlap használatából következnek.

   

  ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

  Az Európai Parlament 2013/11/EU irányelve és 524/2013 rendelete értelmében minden helyi fogyasztó és az Európai Unióban bejelentett kereskedő között kialakult vita, mely árucikkek vagy szolgáltatások értékesítéséből ered, rendezhető egy online vitarendezési platformon. Ez az egyetlen felület a fogyasztók és a kereskedők számára, ahol online tranzakciókból eredő vitáikat peren kívül rendezhetik. Az Európai ODR felületet ezen a linken érheti el.

  SZOFTVEREK HASZNÁLATA

  A Honlapon elérhetővé tett Szoftverek az Mytrip.com vagy szolgáltatóinak tulajdonát képezik. A Szoftverek használatát a végfelhasználói licencszerződés szabályozza, amely, amennyiben van ilyen, a Szoftverrel együtt kerül kézbesítésre (Licencszerződés). A Licencszerződéssel rendelkező Szoftvereket csak a szerződés elfogadását követően töltheti le és használhatja. Az Mytrip.com oldalán elérhető letölthető szoftverek használata korlátozott, személyes, át nem ruházható használatra áll rendelkezésre, kizárólag a Honlap használatának céljából, összhangban a vonatkozó szabályozással.

  A Honlapon található valamennyi szoftver az Mytrip.com és/vagy szolgáltatói tulajdonát képezi, beleértve minden HTML kódot és Active X vezérlőt. Ezeket a szoftvereket szerzői jogi és egyéb jogszabályok, illetve nemzetközi egyezmények védik. A törvény kifejezetten tiltja a szoftverek bármilyen jellegű módosítását, átalakítását vagy sokszorosítását, és az ilyen cselekmények súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhatnak maguk után. Az Mytrip.com maximálisan törekszik a törvényszegők felelősségre vonására, illetve felelősségre vonásuk támogatására.  

  Az előzőkön kívül, a szoftver másolása vagy sokszorosítása egy másik kiszolgálón, illetve további másolás és forgalmazás szigorúan tilos, kivéve, ha azt a hozzá tartozó Licencszerződés engedélyezi.

  SZELLEMI TULAJDON

  Minden jog fenntartva. E Honlap szerzői jogát az Mytrip.com birtokolja (©2009 Mytrip.com). Az Mytrip.com nem ellenőrzi a harmadik felek honlapjait és nem vállal felelősséget az azokon közölt tartalmakért.

  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás a görög, illetve európai uniós szabályozás hatálya alá esik. Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás értelmezését és/vagy a Honlaphoz való hozzáférést és annak használatát érintő viták a görög bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak, függetlenül attól, hogy az esetleg ellentmond máshol érvényben lévő jogszabályoknak. 

  Amennyiben a jelen Megállapodás bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezés kikerül a jelen Megállapodásból anélkül, hogy ez befolyásolná a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazhatóságát. 

  Jelen Megállapodás úgy tekintendő, hogy további, a Honlap által tartalmazott megjegyzéseket, irányelveket, nyilatkozatokat és más feltételeket is magában foglalhat, azzal a kikötéssel, hogy ha ellentét merül fel az e feltételek és a jelen Megállapodás feltételei között, az utóbbi lesz az irányadó. Jelen Megállapodás képezi a teljes megállapodást, mely a Honlaphoz való hozzáférését és annak használatát szabályozza, és egy esetleges bírósági eljárás során hivatkozási alapként kell kezelni.

  Az itt kifejezetten engedményezetteken kívül minden jog fenntartva.p>

  CÉGES INFORMÁCIÓK

  Az Mytrip.com az Európai Unióban, azon belül is a Görög Köztársaságban E-Travel SA néven bejegyzett cég, bejegyzési száma: GNTO 0206?61000177701.

  Az Mytrip.com oldalt a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által akkreditált utazási iroda, az E-Travel SA működteti, bejegyzési szám: 2721308-2.